United for secure logistics

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Transporteffect BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Generator in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. Transporteffect BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Registratie: 

DEPOT nummer: 137834Op naam van: Aschwin Cannoo h.o.d.n. TransporteffectVervaldatum: 01-08-2027


DEPOT nummer: 137525Op naam van: Aschwin Cannoo h.o.d.n. TransporteffectVervaldatum: 04-07-2027